לפני ואחרי

תודה לכל המטופלים והמטופלות על השיתוף פעולה

It's Time
!To Smile

!It's Time To Smile

ת.מ אחרי 1 ת.מ לפני1
ק.א אחרי 1 ק.א לפני 1
פ.ע אחרי 1 פ.ע לפני 1
א.ע אחרי 1 א.ע לפנימ 1
אחרי לפני
פ.ע אחרי 2. פ.ע לפני 2 (1)

לפני הטיפול

אחרי הטיפול